Procedura recenzowania publikacji

Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące procedury recenzowania publikacji zgłoszonych do druku w kwartalniku Archives of Foundry Engineering, wzór formularza recenzji oraz oświadczenia o braku konfliktu interesów między Recenzentem i Autorem zgłoszonego artykułu.


Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do kwartalnika
Archives of Foundry Engineering

Procedura recenzji nadesłanej do Redakcji publikacji zapada po ok. 8 tygodniach i oparta jest o przejrzyste standardy recenzyjne, obejmujące następujące etapy:

1. Ocena formalna dokonywana przez Redakcję, w tym przez Redaktora Działowego. Autor informowany jest o wstępnej akceptacji zgłoszenia i przekazaniu artykułu do recenzji bądź rezygnacji z jego publikowania.

2. Nadanie artykułowi unikalnego numeru redakcyjnego, który wykorzystywany jest
w dalszych etapach procedury do jego identyfikacji

3. Przekazanie anonimowego (tj. identyfikowanego według numeru) tekstu kompetentnemu
w danej dziedzinie naukowej Recenzentowi. O wyborze Recenzenta decyduje Redaktor Działowy i Naczelny. Recenzent podczas oceny wykorzystuje standardowy formularz recenzji. Zobowiązuje się również do zachowania tajemnicy oraz, że nie wykorzysta nabytej w ten sposób wiedzy przed jego publikacją.

4. Po otrzymaniu recenzji Redakcja informuje Autora o jej wyniku i przekazuje ewentualne uwagi lub sugestie Recenzenta służące udoskonaleniu tekstu. Autor w ciągu 2 tygodni zobowiązany jest do odesłania do Redakcji poprawionej, zgodnie z uwagami Recenzenta, wersji publikacji.

5. Decyzja odnośnie złożonego tekstu może być następująca:

Akceptacja” – praca nadaje się do publikacji bez zmian lub po poprawkach jedynie edycyjnych.

Akceptacja warunkowa” – praca nadaje się do publikacji po jej poprawieniu, zgodnie z zaleceniami Recenzenta; nie jest wymagana powtórna recenzja, a decyzję podejmuje Redakcja.

Odrzucenie” – praca w nadesłanej postaci nie nadaje się do publikacji. Autor może zgłosić swoją pracę ponownie po wprowadzeniu istotnych zmian i starannym jej przeredagowaniu (zgodnie z zaleceniami Recenzenta lub Redakcji).

6. Jeśli Recenzent nie zgłasza żadnych zastrzeżeń lub jeśli Autor zastosuje się do przekazanych mu zaleceń merytorycznych i formalnych, Redakcja zatwierdza ostatecznie tekst do druku, a następnie poddaje weryfikacji językowej i edytorskiej.


Pliki do pobrania:
 

    Formularz recenzji                     Deklaracja Recenzenta


   Wytyczne dotyczace procedury recenzowania wg MNiSzW

   Wyjasnienie dotyczace ghostwriting wg MNiSzW


   

Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.