Instrukcje dla autorów

Wytyczne dla opracowania artykułów zgłaszanych do publikacji w kwartalniku "Archives of Foundry Engineering"

Instruction - en (*.doc)

Instruction - en (*.pdf)


Procedury recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w kwartalniku "Archives of Foundry Engineering"

Redakcja prosi o zaznajomienie się z wytycznymi MNiSW dotyczącymi recenzji, kryteriami oceny publikacji, procedurą przeciwdziałania ghostwriting oraz guest autorship, które znajdują się na stronie http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Lista_czasopism/20111128_FAQ.pdf

Stanowisko dotyczące ww zagadnień jest w Redakcji Archives of Foundry Engineering następujące:

Definicje:

ghostwriting – przypadek, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji

guest authorship (honorary authorship) – przypadek, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji

Rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie powyższym przypadkom (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego):

a) Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w jej powstanie (z podaniem ich afiliacji oraz wkładu, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

b) Redakcja informuje że ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

c) Redakcja żąda informowania o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) np. granty badawcze.

d) Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.